Skaffa lånekort

Skaffa bibliotekskort

Om du inte har ett bibliotekskort kan du beställa ett här på Bibliotek Skåne Sydost.

Har du inte ett svenskt personnummer kan du inte ansöka om bibliotekskort här på sidan. Kontakta bibliotekspersonalen som hjälper dig.

Fyll i ansökan nedan, när det är gjort kan du reservera och beställa böcker och annat, samt boka datorer här på webben. Detta kan du göra i två dagar efter registreringen.

För att sedan låna hämtar du ut ditt kort på något av biblioteken i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad, ta med din legitimation.

Om du redan är inskriven på biblioteket går det inte att göra en ny ansökan via webben.

Är du under 18 år behövs målsmans/vårdnadshavares underskrift. Blankett finns längre ner till höger på denna sida.

Bibliotekskort för vuxna

Registrering - detaljer
(ÅÅMMDD-XXXX), (ex 670523-XXXX)
(Inneboende)
(xxxx-xxxxxx, xxxx xxxxxx), (ex 071-0988765 eller 0414 98743)

Språk

Information om behandling av dina personuppgifter enligt GDPR och sekretess

För att kunna fullfölja vårt avtal med dig som låntagare och användare av våra tjänster behöver biblioteken spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behandlar är namn, adressuppgifter, e-post, telefonnummer, personnummer och ett systeminternt identifikationsnummer.

Vi har fått dina uppgifter från dig vid tillfället då du registrerade dig som låntagare. Vårdnadshavare har lämnat uppgifter för barn upp till 18 år.
Du måste ange dina personuppgifter för att vi ska kunna ingå avtal med dig. Uppdatering av vissa personuppgifter kommer från befolkningsregistret SPAR.*
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter sparas hos oss i tre år efter ditt senaste lån.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med biblioteken i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystads kommuner samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullfölja våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Simrishamns kommun, org. nummer: 212000-0969, tel. nr: 0414-81 93 00, Sjöbo kommun org. nummer: 212000-1090, tel. nr: 0416-271 60, Skurups kommun, org. nummer: 212000-1082, tel. nr: 0411-53 60 71, Tomelilla kommun, org. nummer: 212000-0886, tel. nr 0417-181 90, Ystads kommun org. nummer: 212000-1181, tel. nr: 0411-57 72 90.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på något av telefonnumren ovan där du får mer information.

Våra dataskyddsombud är Annika Linderoth, dataskyddsombudet@simrishamn.se för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner och Patrik Siltanen, patrik.siltanen@skurup.se för Skurups kommun.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

För uppgift om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning och för enskilds användning av informationsteknik gäller sekretess (Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 40 kap. 3 §).

* För skolelever i Ystad kommuns kommunala skolor hämtas en del uppgifter från elevregistret Extens.

Lånekortsansökan för barn under 18 år