Lånevillkor

Lånevillkor

Det är gratis att låna!

Observera att vissa låneregler är olika och att det är det utlånande bibliotekets regler som gäller för det du lånat.

Lånekort

För att få ett lånekort visar du legitimation. Du godkänner bibliotekets låneregler och samtycker till att biblioteket använder dina personuppgifter för lån och beställningar med din namnteckning. Är du under 18 år måste din vårdnadshavare skriva under för att du ska få lånekort.

När du vill låna, ta med lånekort eller legitimation. Spärra kortet om det försvinner.

Lånetid

Lånetiden på böcker är fyra veckor. Om boken har fler än fem reservationer blir lånetiden två veckor. Lånetid på filmer är en vecka. När du lånar får du ett kvitto där det står när du ska lämna tillbaka dina lån. Du kan få information, via e-post om att lånetiden är på väg att gå ut. Du är alltid själv ansvarig för att lämna tillbaka det du lånat i tid.

Reservationer

Om det du vill låna är utlånat, kan du ställa dig i kö. Du kan reservera boken på biblioteket, per telefon eller via webbplatsen.

Fjärrlån

Lån av böcker som inte finns i bibliotekets samlingar, fjärrlån, kan beställas från andra bibliotek. För att beställa ett fjärrlån behöver du ett lånekort. Ett fjärrlån från bibliotek inom Sverige kostar 10 kronor.

Vid beställning av tidskriftsartiklar tillkommer kostnader för kopiering. En administrationsavgift på 80-200 kr kan tillkomma, den bestäms i så fall av det långivande biblioteket. 

Vid fjärrlån av böcker från bibliotek utanför Norden tillkommer också en administrationsavgift.

Du kan beställa fjärrlån på biblioteket eller här på webbplatsen.under Mina sidor - Fjärrlåneansökan.

Har du frågor kring fjärrlån, kontakta ditt bibliotek.

Att låna om

Du kan låna om en bok högst två gånger. Om någon annan står i kö, får du inte låna om. Du kan låna om på biblioteket, per telefon eller på webbplatsen. Vill du låna om ett fjärrlån, fråga på biblioteket ett par dagar innan tiden går ut.

Avgifter

Observera att en del avgifter skiljer sig åt i de olika kommunerna och att det är det utlånande bibliotekets avgifter som gäller för det du lånat.

Förseningsavgifter

Om du inte lämnar tillbaka det du lånat i tid, tar biblioteket ut en avgift, se nedan. Om du är skyldig 100 kronor eller mer, får du inte låna förrän avgiften är betald.
Om du inte lämnar tillbaka det du lånat trots påminnelse, får du en faktura.
Kom tillbaka med det du lånat så tar biblioteket bort fakturan. OBS! Gäller ej lån gjorda i Sjöbo och Skurups kommun*.
Har du betalt en faktura kan du inte få pengarna tillbaka.

Biblioteket tar inte ut någon avgift för försenade barnböcker.
Biblioteket tar inte ut någon avgift för försenade böcker om du är under 18 år. Vårdnadshavaren är ansvarig för kostnader som kan uppstå när barn och unga lånar.

Obetalda fakturor går vidare till inkasso. Prata med bibliotekets personal i god tid.

*Lån gjorda i Sjöbo och Skurups kommun
Observera att det inte går att lämna tillbaka det aktuella lånet, när räkning skickats ut. Det måste då ersättas genom inbetalning av fakturan, och medierna övergår därefter i låntagarens ägo.

Fjärrlåneavgift

Fjärrlån kostar 10 kr i avgift. I Simrishamn gäller att om den medföljande gula fjärrlånelappen inte återlämnas kostar det 10 kronor.

 

Avgifter för försenade medier

Böcker, tidskrifter, ljudböcker, cd-skivor: 2 kr media/dag
Barnböcker: Ingen avgift
Fjärrlån: 10 kr media/dag Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Sjöbo.  2 kr media/dag, Skurup.
Film: 5 kr/media och dag
TV-spel: 5 kr/spel och dag
Maximal kostnad förseningsavgift: 300 kr per återlämningstillfälle. 

Ersättningsavgifter för förkomna eller skadade medier

Vuxenbok: 225 kr eller anskaffningsvärdet
Barnbok: 150 kr eller anskaffningsvärdet
Tidskrift: 50kr
Ljudbok för vuxna: 225 kr eller anskaffningsvärdet. 
Ljudbok för barn: 150 kr eller anskaffningsvärdet. 
Pocketbok: ersätts till anskaffningsvärdet, Ystad
Musik-CD: ersätts till anskaffningsvärdet, 
Film: 550 kr.
TV-spel: ersätts till anskaffningsvärdet
Språkkurs: ersätts till anskaffningsvärdet
Fjärrlån: Priset sätts av det långivande bibliotek.

 

Ersättningsavgift vid förlorat meröppetkort

Simrishamns bibliotek tar 25 kr i avgift om du förlorat ditt meröppetkort och vill ha ett nytt.

Information om behandling av dina personuppgifter enligt GDPR och sekretess

För att kunna fullfölja vårt avtal med dig som låntagare och användare av våra tjänster behöver biblioteken spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behandlar är namn, adressuppgifter, e-post, telefonnummer, personnummer och ett systeminternt identifikationsnummer.

Vi har fått dina uppgifter från dig vid tillfället då du registrerade dig som låntagare. Vårdnadshavare har lämnat uppgifter för barn upp till 18 år.
Du måste ange dina personuppgifter för att vi ska kunna ingå avtal med dig. Uppdatering av vissa personuppgifter kommer från befolkningsregistret SPAR.*
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter sparas hos oss i tre år efter ditt senaste lån.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med biblioteken i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystads kommuner samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullfölja våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Simrishamns kommun, org. nummer: 212000-0969, tel. nr: 0414-81 93 00, Sjöbo kommun org. nummer: 212000-1090, tel. nr: 0416-271 60, Skurups kommun, org. nummer: 212000-1082, tel. nr: 0411-53 60 71, Tomelilla kommun, org. nummer: 212000-0886, tel. nr 0417-181 90, Ystads kommun org. nummer: 212000-1181, tel. nr: 0411-57 72 90.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på något av telefonnumren ovan där du får mer information.

Våra dataskyddsombud är Annika Linderoth, dataskyddsombudet@simrishamn.se för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner och Patrik Siltanen, patrik.siltanen@skurup.se för Skurups kommun.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

För uppgift om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning och för enskilds användning av informationsteknik gäller sekretess (Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 40 kap. 3 §).

* För skolelever i Ystad kommuns kommunala skolor hämtas en del uppgifter från elevregistret Extens.

Språk