angle-left Ämnesordsindexering

Ämnesordsindexering

Böckerna i Andrénsamlingen är ämnesordsindexerade.

Det innebär att böckerna är försedda med ämnesord, termer, som beskriver bokens form och innehåll. Meningen är att göra det lättare att hitta i samlingen. Två studenter i biblioteks- och informationsvetenskap på Lunds universitet fick i uppdrag att genomföra indexeringen av samlingen. De skrev sin magisteruppsats (20 poäng) om hur man bör gå tillväga vid ämnesordsindexering av en specialsamling av den här typen. Syftet med uppsatsen var att göra en forskningsöversikt över de teoretiska och praktiska utgångspunkter som finns inom ämnesordsindexering. Utifrån detta utformade de en modell som passar för ämnesordsindexering av Andrénsamlingen.

Arbetsprocessen vid indexeringen består av två steg. Det första steget är innehållsanalys, vilket går ut på att bekanta sig med dokumentet och bestämma vad det handlar om. Det andra steget innebär att översätta innehållsanalysen till ämnesord. Detta omfattar att avgöra vilka ämnen i dokumentet och aspekter av ämnena som skall representeras av ämnesord samt att välja ut passande ämnesord.

Till sin hjälp vid analysen av dokumentet har indexören en lista med hjälpfrågor som ska påminna om vilka egenskaper eller företeelser som är viktiga att leta efter i dokumentet. Det är viktigt att vara konsekvent vid indexeringen, det vill säga att liknande ämnen beskrivs med samma termer varje gång. Ämnesorden hämtas i första hand från en tesaurus, dvs. en ordlista med godkända termer. Den har bl. a hänvisningar mellan synonymer. Exempelvis får alla dokument om anorexia detta som ämnesord, även om några av dem använder begreppet självsvält.

Uppsatsen finns tillgänglig i pdf-format. Indexeringsmodellen finns utförligt beskriven i en manual.

Sök

Språk

sv-se en-gb